Esmaül Hüsna Açıklamalı
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Esmaül Hüsna Açıklamalı

Esmaül Hüsna Açıklamalı: Bizleri yaratan Allah'a ait olan doksan dokuz ismini ifade eder. En güzel isimlerden oluşan bu isimler ile dua edilir. Her birinin bir anlamı ve sıfatı vardır. Esma'nla hüsnanın birçok fazileti vardır. Sık sık okumakta fayda vardır. Okuyan kişileri kaza ve belalardan korur. Cin ve şeytanların belalarından korur. Hasta olanlar üzerinde taşır ve sürekli zikrederken şifa bulur ve ağrıları azalır. Zihin açıklığı verir. Günah işlemekten alıkoyar. Selamete ermeye illerinin yoluna girmesine ve refaha çıkmaya huzur bulmaya yardımcı olur. Şimdi bu isimlere ve anlamlarına bakalım.
 • Allah/ (Kendinden başka bir ilah olmayan Cenabı Hakkın asıl adıdır en çok kullanılan addır)
 • Er-Rahman/ (Dünya üzerinde yarattığı tüm insanlara merhamet eden kişi demektir.)
 • Er-Rahim/(Ahirette kendine inanan insanlara acıyan ve onlara merhamet eden onları affeden kişi demektir.)
 • El-Melik/( Mülkün ve kâinatın tek ve eşsiz sahibi olan kişidir)
 • El-Kuddüs/ (Hiçbir eksiği hatası kusuru olmayandır)
 • Es-Selam:/(Her türlü tehlikeden insanları selamete çıkaran ve kendisine İnanan insanları cenneti ile müjdeleyen kişidir)
 • El-Mü'min/: (Güven veren, kendisinden emin kılan, Koruyan kollayan iman nuru veren demektir)
 • El-Müheymin/(Her şeyi gören bilen her şeyden haberdar olan her şeyi an an izleyen demektir.)
 • El-Aziz:/(İzzet sahibi olan her şeye galip olan, karşı gelinemeyen her şeyi bilendir)
 • El-Cebbar/: (Azamet ve kudret sahibi olan her şeye gücü yeten, hükümlerine karşı gelinemeyen kişidir)
 • El-Mütekebbir:/ (Büyüklükte ve güçte eşi ve benzeri olmayan demektir)
 • El-Halık/: (Yoktan var eden, yaratan, varlıkların durumunu belirleyen kişidir)
 • El-Bari/ (Her şeyi kusursuz ve mükemmel yaratan kişidir)
 • El-Musavvir/: (Varlıkları birbirinden farklı yaratan ve onlara şekil veren)
 • El-Gaffar: (Günahları örten ve günahları affeden, dilediğini günah işlemekten alı koyarak günahsız eden)
 • El-Kahhar: (Her istediğini yapacak güce sahip olan, her şeyin hakimı)
 • El-Vehhab: (Karşılık gözetmeden nimetler rızıklar veren, ihsan eden)
 • El-Razzak: (Yarattığı her canlının rızkını veren, ihtiyacını karşılayan yoklukta bırakmayan)
 • El-Fettah: (Her türlü sıkıntıyı gideren ve kolaylıklar veren)
 • El-Alim: (Gizli, açık, gelecek, her şeyi ezel ve ebedi en iyi şekilde bilen)
 • El-Kabıd: (Dilediğinin rızkını azaltan ve Dilediğinin arttıran ve Dilediğinin ruhunu alan)
 • El-Basıt: (Dilediğinin rızkını çoğaltan ve onları ruhlarını veren)
 • El-Hafıd: (Kafir ve nankörleri olan kimseleri alçaltan)
 • El-Rafi: (Şeref vererek kimilerini Yükselten)
 • El-Mu'ız: (Dilediğini aziz kişi eden)
 • El-Müzil: (Dilediğini zillete düşüren ve yine Dilediğini hakir eden)
 • Es-Semi: (Her şeyi işiten duyan ve bilen Kullarının duaları kabul eden)
 • El-Basir: (Gizli açık olan tüm her şeyi en iyi gören bilen)
 • El-Hakem: (Mutlak hakim, tüm her şeyin hakimi hakkı batıldan ayıran, Hikmet sahibi)
 • El-Adl: (Adalet sahibi, her şeyi adalet ile yerli yerinde yapan)
 • El-Latif: (Lütuf ve ihsan sahibi, her şeye vakıf olan)
 • El-Habir: (Gizli açık, her şeyden haberdar olan ondan gizli hiçbir şey olmayan)
 • El-Halim: (Cezada acele etmeyen ceza verirken, Yumuşak davranan affedici olan)
 • El-Azim: (Büyüklükte benzeri olmayan, en eşsiz en yüce olan)
 • El-Gafur: (Affı ve mağfireti bol veren)
 • Eş-Şekür: (Az amele bile, çok sevap veren)
 • El-Aliyy: (Yücelerin yücesi, en yüce en büyük)
 • El-Hafiz: (Her şeyi koruyucu olan koruyan gözeten)
 • El-Mukit: (Rızıkları yaratan herkesin rızkını veren)
 • El-Hasib: (Kulların hesabını en iyi gören)
 • El-Kebir: (Büyüklükte esi ve benzeri olmayan)
 • El-Celil: (Celal ve azamet sahibi olan demektir)
 • El-Kerim: (Lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız karşılık beklemeden veren, çok ikram sahibi)
 • Er-Rakib: (Her varlığı, her canlıyı her işi her an gözeten, bütün işleri bilgisi altında bulunduran)
 • El-Mucib: (Duaları, istekleri kabul eden isteyen herkese bolca veren)
 • El-Vasi: (Rahmet ve kudret sahibi olan, ilmi ile her şeyi ihata eden)
 • El-Hakim: (Her işi hikmetli, Her şeyi hikmetle yaratan)
 • El-Vedüd: (İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden, sevgiyi en iyi şekilde hak eden ve layık olan)
 • El-Mecid: (Nimeti, ihsanı sonsuz, şerefi çok üstün, her türlü övgüye layık olan ve hak eden)
 • El-Bais: (Mahşerde ölüleri dirilten ve Peygamber gönderen)
 • Eş-Şehid: (Her yerde ve her zaman hazır ve nazır olan her şeyi gözeten)
 • El-Hak: (Varlığı hiç değişmeden hep var olan, hakkı ve haklıyı ortaya çıkaran)
 • El-Vekil: (Kullarının işlerini bitiren, tevekkül edenlerin işlerini en iyi şekilde sonuçlandıran)
 • El-Kaviyy: (Kudreti en üstün ilan ve hiçbir zaman azalmayan)
 • El-Metin:( Kudreti ve kudret sınırı çok güçlü)
 • El-Veliyy: (Müslümanların dostu, onları sevip yardım eden)
 • El-Hamid: (Her türlü hamd ve senaya layık olan)
 • El-Muhsi: (Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen)
 • El-Mübdi: (Maddesiz, örneksiz yaratan)
 • El-Muid: (Yarattıklarını yok edip sonra tekrar diriltecek olan)
 • El-Muhyi: (İhya eden, yarattıklarına can veren)
 • El-Mumit: (Her canlıya ölümü tattıran ve ölümsüz kimse bırakmayan)
 • El-Hayy: (Ezeli ve ebedi bir hayatla diri olan tek)
 • El Kayyum: (Mahlukları varlıkta durdurabilendir)
 • El-Vacid: (Kendisinden hiçbir şey saklanamayan, gizli bir şey yapılamayan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan)
 • El-Macid: (Kadri ve şanı en büyük, keremi, ihsanı fazlaca olan demek)
 • El-Vahid: (Zat, sıfat ve fiillerinde hiçbir benzeri olmayan ve tek olan)
 • Es-Samed: (Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, eşsiz varlık herkesin muhtaç olduğu yegâne makam)
 • El-Kadir: (Dilediğini dilediği gibi yaratmaya gücü yetecek olan)
 • El-Muktedir: (Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yarata bilen ve yüce bir kudret sahibi olan)
 • El-Mukaddim: (Dilediğini yükselten, öne geçiren, öne alan, dilediğini koruyan affeden)
 • El-Muahhir: (Dilediğini alçaltan, sona ve geriye bırakan)
 • El-Evvel: (Sonsuz olan, varlığının başlangıcı olmayan sonsuz)
 • El-Ahir: (Ebedi olan, varlığının sonu olmayan sonsuza kadar olan)
 • Ez-Zahir: (Yarattıkları ile varlığı açık ve varlığının birçok delili olan, aşikâr olan, kesin delillerle bilinen demek)
 • El-Batın: (Aklın sınırlarında gizli olan kişi)
 • El-Vali: (Bütün kâinatı idare edebilen onların işlerini yoluna koyan her şeyi düzenleyen ve denetleyen)
 • El-Müteali: (Son derece yüce ve büyük olan,)
 • El-Berr: (İyilik ve ihsanı çok bol olan yüce olan)
 • Et-Tevvab: (Tövbeleri kabul edip, günahları bağışlayan affetmeyi seven)
 • El-Müntekim: (Asilerin ve zalimlerin cezasını veren ve mazlumların ahını çıkaran)
 • El-Afüvv: (Affı çok olan, günahları affeden)
 • Er-Rauf: (Çok merhametli, pek çok şefkatli)
 • Malik-ül Mülk: (Her türlü mülkün ve varlığın tek sahibi)
 • Zül-Celali vel İkram: (Celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi)
 • El-Muksit: (Mazlumların hakkını alan, adaletle hükmeden, her işi birbirine uygun yapan)
 • El-Cami: (İki zıttı bir arada tutan, kıyamette her mahlukatı bir araya toplayan)
 • El-Ganiyy: (İhtiyaçsız, muhtaç olmayan, her şeyin kendine muhtaç olduğu,)
 • El-Mugni: (Müstağni kılan, ihtiyaç gideren, zengin eden)
 • El-Mani: (Dilemediği kişiye mâni olan, engelleyen)
 • Ed-Darr: (Elem ve zarar verenleri de yaratan)
 • En-Nafi: (Fayda veren kolaylık veren şeyleri yaratan insanlara kolaylık veren)
 • En-Nur% (Alemleri nurlandıran, dilediği kuluna nur ihsan eden)
 • El-Hadi/(Hidayet eden yardım eden ve esirgeyen)
 • El-Bedi/ (Örneksiz bir şekilde harikalar yaratan)
 • El-Baki:/(Varlığının sonu olmayan, ebedi olan)
 • El-Varis/( Her şeyin varlığın asıl sahibi olan)
 • Er-Reşid/(İrşada muhtaç olmayan, kullarına doğru yolu gösteren)
 • Es-Sabur/ (Ceza vermede acele etmeyen kullarının tövbe etmesini bekleyen)
 • Esmaül Hüsna Açıklamalı Yorumları

  İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

  Yorum Yap

  şifre

  Çok Okunanlar

  Esmaül Hüsna Okunacak Saatler

  Esmaül Hüsna Okunacak Saatler

  Ya Evvel İsmi ve Özellikleri

  Ya Evvel İsmi ve Özellikleri

  Popüler İçerikler

  İlginizi Çekebilir

  Haber Bülteni

  Popüler İçerik

  Ya Bais İsmi ve Özellikleri

  Ya Bais İsmi ve Özellikleri

  Esmaül Hüsna Duaları Okunuşu ve Anlamı

  Esmaül Hüsna Duaları Okunuşu ve Anlamı

  İsm-i Azam Nedir

  İsm-i Azam Nedir

  Esmaül Hüsna Tesbih

  Esmaül Hüsna Tesbih

  El Cebbar İsmi ve Özellikleri

  El Cebbar İsmi ve Özellikleri

  Güncel

  Esmaül Hüsna Anlamları ve Faziletleri

  Esmaül Hüsna Anlamları ve Faziletleri

  Güncel

  El Kerim İsmi ve Özellikleri

  El Kerim İsmi ve Özellikleri

  Güncel

  El Halim İsmi ve Özellikleri

  El Halim İsmi ve Özellikleri

  Esmaül Hüsna Arapça Okunuşu ve Anlamı

  Esmaül Hüsna Arapça Okunuşu ve Anlamı

  Esmaül Hüsna Okunuşu ve Anlamı

  Esmaül Hüsna Okunuşu ve Anlamı

  Ya Latif İsmi ve Özellikleri

  Ya Latif İsmi ve Özellikleri

  Ya Fettah İsmi ve Özellikleri

  Ya Fettah İsmi ve Özellikleri

  Er Rahim İsmi ve Özellikleri

  Er Rahim İsmi ve Özellikleri

  El Aziz İsmi ve Özellikleri

  El Aziz İsmi ve Özellikleri

  99 Esmaül Hüsna Okunuşu ve Anlamı

  99 Esmaül Hüsna Okunuşu ve Anlamı

  Ya Şafi Esmaül Hüsna Özellikleri

  Ya Şafi Esmaül Hüsna Özellikleri

  El Latif İsmi ve Özellikleri

  El Latif İsmi ve Özellikleri

  Esmaül Hüsna İsimleri Okunuşu ve Anlamı

  Esmaül Hüsna İsimleri Okunuşu ve Anlamı

  Esmaül Hüsna İsimleri: Esmaül Hüsna Arapça bir tamlama olup, Allah'ın güzel isimleri demektir. Allah'ın isimleri tevfikîdir. Bunun anlamı ise Allah'ın adı yalnızca ay[...]

  El Fettah İsmi ve Özellikleri

  El Fettah İsmi ve Özellikleri

  El Fettah; hüküm veren anlamındadır. Kapıları açıp yardım eden, zafer ve fetih lütfeden, varlıklara suretler giydiren gibi anlamlara gelmektedir. Bu ismin karşılığı[...]

  Esmaül Hüsna Zikir Sayıları

  Esmaül Hüsna Zikir Sayıları

  Esmaül Hüsna Zikir Sayıları, İnsanoğlu Allah-u Teâlâ'nın isimlerine muhtaçtır. Çünkü dünya üzerinde her şey 99 ismin tecellisidir. Bu isimler Yüce Yaratıcının [...]

  Allahın Diğer İsimleri

  Allahın Diğer İsimleri

  Allah'ın isimleri 99 taneden ibaret değildir. Yet ve hadîslerde bu 99 isimlerden ayrı olarak Allah'a başka isimler de izâfe edilmiştir.Allah'a izâfe edilen diğer bâzı is[...]

  Çocuklar İçin Esmaül Hüsna

  Çocuklar İçin Esmaül Hüsna

  Çocuklar için Esmaül hüsna, (Allah'ın 99 ismi) çok önemli olduğunu bilmeyen yoktur herhalde. Çocuklara eğer bir şey öğretmek istiyorsanız daha çabuk ve kolay öğren[...]

  Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6