esmaulhusna.gen.tr
Esmaül Hüsna

Ana Sayfa | Soru Cevaplar | Yeni Makale Ekle | En Son Yapılan Yorumlar

Esmaül Hüsna Açıklamalı

Esmaül Hüsna Açıklamalı: Bizleri yaratan Allah'a ait olan doksan dokuz ismini ifade eder. En güzel isimlerden oluşan bu isimler ile dua edilir. Her birinin bir anlamı ve sıfatı vardır. Esma'nla hüsnanın birçok fazileti vardır. Sık sık okumakta fayda vardır. Okuyan kişileri kaza ve belalardan korur. Cin ve şeytanların belalarından korur. Hasta olanlar üzerinde taşır ve sürekli zikrederken şifa bulur ve ağrıları azalır. Zihin açıklığı verir. Günah işlemekten alıkoyar. Selamete ermeye illerinin yoluna girmesine ve refaha çıkmaya huzur bulmaya yardımcı olur. Şimdi bu isimlere ve anlamlarına bakalım.

 • Allah/ (Kendinden başka bir ilah olmayan Cenabı Hakkın asıl adıdır en çok kullanılan addır)
 • Er-Rahman/ (Dünya üzerinde yarattığı tüm insanlara merhamet eden kişi demektir. )
 • Er-Rahim/(Ahirette kendine inanan insanlara acıyan ve onlara merhamet eden onları affeden  kişi demektir.)
 • El-Melik/( Mülkün ve kainatın tek ve eşsiz  sahibi olan kişidir)
 • El-Kuddüs/ (Hiçbir eksiği hatası kusuru olmayandır)
 • Es-Selam:/(Her türlü tehlikeden insanları  selamete çıkaran ve kendisine İnanan insanları cenneti ile müjdeleyen kişidir)
 • El-Mü'min/: (Güven veren,kendisinden emin kılan, Koruyan  kollayan  iman nuru veren demektir)
 • El-Müheymin/(Her şeyi gören bilen her şeyden haberdar olan her şeyi an an izleyen demektir.)
 • El-Aziz:/(İzzet sahibi olan her şeye galip olan, karşı gelinemeyen her şeyi bilendir )
 • El-Cebbar/: (Azamet ve kudret sahibi olan her şeye gücü yeten, hükümlerine karşı gelinemeyen kişidir)
 • El-Mütekebbir:/ (Büyüklükte ve güçte eşi ve  benzeri olmayan demektir)
 • El-Halık/: (Yoktan var eden, yaratan, varlıkların durumunu belirleyen kişidir)
 • El-Bari/ (Her şeyi kusursuz ve mükemmel yaratan kişidir)
 • El-Musavvir/: (Varlıkları birbirinden farklı yaratan ve onlara şekil veren)
 • El-Gaffar: (Günahları örten ve günahları affeden, dilediğini günah işlemekten alı koyarak günahsız eden)
 • El-Kahhar: (Her istediğini yapacak güce sahip olan, her şeyin hakimı )
 • El-Vehhab: (Karşılık gözetmeden nimetler rızıklar veren, ihsan eden)
 • El-Razzak: (Yarattığı her canlının  rızkını veren, ihtiyacını karşılayan yoklukta bırakmayan)
 • El-Fettah: (Her türlü sıkıntıyı gideren ve kolaylıklar veren)
 • El-Alim: (Gizli, açık, gelecek, her şeyi ezel ve ebedi en iyi şekilde bilen)
 • El-Kabıd: (Dilediğinin rızkını azaltan ve Dilediğinin arttıran ve Dilediğinin ruhunu alan)
 • El-Basıt: (Dilediğinin rızkını çoğaltan ve onları ruhlarını veren)
 • El-Hafıd: (Kafir ve nankörleri olan kimseleri alçaltan)
 • El-Rafi: (Şeref vererek kimilerini Yükselten)
 • El-Mu'ız: (Dilediğini aziz kişi eden)
 • El-Müzil: (Dilediğini zillete düşüren ve yine Dilediğini hakir eden)
 • Es-Semi: (Her şeyi işiten duyan ve bilen Kullarının duaları kabul eden)
 • El-Basir: (Gizli açık olan tüm her şeyi en iyi gören bilen )
 • El-Hakem: (Mutlak hakim, tüm her şeyin hakimi hakkı batıldan ayıran, Hikmet sahibi)
 • El-Adl: (Adalet sahibi, her şeyi adalet ile yerli yerinde yapan)
 • El-Latif: (Lütuf ve ihsan sahibi, her şeye vakıf olan)
 • El-Habir: (Gizli açık, her şeyden haberdar olan ondan gizli hiç bir şey olmayan)
 • El-Halim: (Cezada acele etmeyen ceza verirken, Yumuşak davranan affedici olan)
 • El-Azim: (Büyüklükte benzeri olmayan, en eşsiz en yüce olan)
 • El-Gafur: (Affı ve mağfireti bol veren )
 • Eş-Şekür: (az amele bile, çok sevap veren)
 • El-Aliyy: (Yücelerin yücesi, en yüce en büyük )
 • El-Hafiz: (Her şeyi koruyucu olan koruyan gözeten )
 • El-Mukit: (Rızıkları yaratan herkesin rızkını veren )
 • El-Hasib: (Kulların hesabını en iyi gören)
 • El-Kebir: (Büyüklükte esi ve benzeri olmayan)
 • El-Celil: (Celal ve azamet sahibi olan demektir)
 • El-Kerim: (Lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız karşılık beklemeden veren, çok ikram sahibi)
 • Er-Rakib: (Her varlığı, her canlıyı  her işi her an gözeten, bütün işleri bilgisi altında bulunduran)
 • El-Mucib: (Duaları, istekleri kabul eden isteyen herkese bolca veren)
 • Esmaül Hüsna Açıklamalı

  g>El-Vasi: (Rahmet ve kudret sahibi olan, ilmi ile her şeyi ihata eden)
 • El-Hakim: (Her işi hikmetli, Her şeyi hikmetle yaratan)
 • El-Vedüd: (İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden, sevgiyi en iyi şekilde hak eden ve layık  olan)
 • El-Mecid: (Nimeti, ihsanı sonsuz, şerefi çok üstün, her türlü övgüye layık olan ve hak eden)
 • El-Bais: (Mahşerde ölüleri dirilten ve  Peygamber gönderen)
 • Eş-Şehid: (Her yerde ve her zaman hazır ve nazır olan her şeyi gözeten)
 • El-Hak: (Varlığı hiç değişmeden hep var olan, hakkı ve haklıyı ortaya çıkaran)
 • El-Vekil: (Kullarının işlerini bitiren, tevekkül edenlerin işlerini en iyi şekilde sonuçlandıran)
 • El-Kaviyy: (Kudreti en üstün ilan ve hiç bir zaman azalmayan)
 • El-Metin:( Kudreti ve kudret sınırı çok güçlü)
 • El-Veliyy: (Müslümanların dostu, onları sevip yardım eden)
 • El-Hamid: (Her türlü hamd ve senaya layık olan)
 • El-Muhsi: (Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen)
 • El-Mübdi: (Maddesiz, örneksiz yaratan)
 • El-Muid: (Yarattıklarını yok edip sonra tekrar diriltecek olan)
 • El-Muhyi: (İhya eden, yarattıklarına can veren)
 • El-Mumit: (Her canlıya ölümü tattıran ve ölümsüz kimse bırakmayan )
 • El-Hayy: (Ezeli ve ebedi bir hayatla diri olan tek)
 • El Kayyum: (Mahlukları varlıkta durdurabilendir)
 • El-Vacid: (Kendisinden hiç bir şey saklanamayan, gizli bir şey yapılamayan ve  hiç bir şeye muhtaç olmayan)
 • El-Macid: (Kadri ve şanı en büyük, keremi, ihsanı  fazlaca olan demek)
 • El-Vahid: (Zat, sıfat ve fiillerinde hiç bir benzeri olmayan ve tek olan)
 • Es-Samed: (Hiç bir şeye ihtiyacı olmayan, eşsiz varlık herkesin muhtaç olduğu yegane makam ) 
 • El-Kadir: (Dilediğini dilediği gibi yaratmaya gücü yetecek olan)
 • El-Muktedir: (Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yarata bilen ve yüce bir kudret sahibi olan )
 • El-Mukaddim: (Dilediğini yükselten, öne geçiren, öne alan,dilediğini koruyan affeden )
 • El-Muahhir: (Dilediğini alçaltan, sona ve geriye bırakan)
 • El-Evvel: (sonsuz olan, varlığının başlangıcı olmayan sonsuz )
 • El-Ahir: (Ebedi olan, varlığının sonu olmayan sonsuza kadar olan )
 • Ez-Zahir: (Yarattıkları ile varlığı açık ve varlığının bir çok delili olan, aşikar olan, kesin delillerle bilinen demek)
 • El-Batın: (Aklın sınırlarında  gizli olan kişi )
 • El-Vali: (Bütün kainatı idare edebilen  onların işlerini yoluna koyan her şeyi düzenleyen ve denetleyen )
 • El-Müteali: (Son derece yüce ve büyük olan,)
 • El-Berr: (İyilik ve ihsanı  çok bol olan yüce olan )
 • Et-Tevvab: (Tövbeleri kabul edip, günahları bağışlayan affetmeyi seven)
 • El-Müntekim: (Asilerin ve zalimlerin cezasını veren ve mazlumların ahını çıkaran)
 • El-Afüvv: (affı çok olan, günahları affeden)
 • Er-Rauf: (Çok merhametli, pek çok şefkatli)
 • Malik-ül Mülk: (Her türlü mülkün ve varlığın tek sahibi)
 • Zül-Celali vel İkram: (Celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi)
 • El-Muksit: (Mazlumların hakkını alan, adaletle hükmeden, her işi birbirine uygun yapan)
 • El-Cami: (İki zıttı bir arada tutan, kıyamette her mahlukatı bir araya toplayan)
 • El-Ganiyy: (İhtiyaçsız, muhtaç olmayan, her şeyin kendine muhtaç olduğu,)
 • El-Mugni: (Müstağni kılan, ihtiyaç gideren, zengin eden)
 • El-Mani: (Dilemediği kişiye mani olan, engelleyen)
 • Ed-Darr: (Elem ve, zarar verenleri de yaratan)
 • En-Nafi: (Fayda veren kolaylık veren şeyleri yaratan insanlara kolaylık veren)
 • En-Nur% (Alemleri nurlandıran, dilediği kuluna nur ihsan eden)
 • El-Hadi/(Hidayet eden yardım eden ve esirgeyen )
 • El-Bedi/ (Örneksiz bir şekilde harikalar yaratan)
 • El-Baki:/(Varlığının sonu olmayan, ebedi olan)
 • El-Varis/( Her şeyin varlığın asıl sahibi olan)
 • Er-Reşid/(İrşada muhtaç olmayan, kullarına doğru yolu gösteren)
 • Es-Sabur/ (Ceza vermede acele etmeyen kullarının tövbe etmesini bekleyen )
 • Yayınlanma Tarihi : 13.8.2016 12:01:13

  Esmaül Hüsna Açıklamalı Yorumları
  İsminiz 
  Yorumunuz 
  Güvenlik 
   Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
     

  Yorum Yapılmış "Esmaül Hüsna Açıklamalı"


  İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

  Esmaül Hüsna Açıklamalı

  Esmaül Hüsna Açıklamalı: Bizleri yaratan Allah'a ait olan doksan dokuz ismini ifade eder. En güzel isimlerden oluşan bu isimler ile dua edilir. Her birinin bir anlamı ve sıfatı vardır. Esma'nla hüsnanın birçok fazileti vardır. Sık...

  Esmaül Hüsna İsimleri

  Esmaül Hüsna İsimleri: Esmaül Hüsna Arapça bir tamlama olup, Allah’ın güzel isimleri demektir.  Allah’ın isimleri tevfikîdir. Bunun anlamı ise Allah’ın adı yalnızca  ayet ve hadislerde geçtiği şekilde zikredilir bunun dışında rast...

  El Halim

  El Halim, Hoşgörülü olan, yarattıklarına yumuşak davranan anlamına gelmektedir. Allah Ezze ve Celle yarattıklarına karşı sınırsız bir şekilde halimdir. Öyle ki, azabı ve celali o kadar büyük olmasına rağmen yarattığı kullarında...

  Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi

  Aziz okurlarım Rahman Rahim olan Allah (cc)'nün hüsnü adıyla center;">Salat ve Selam Hz Muhammed Mustafa (S.A.V) Efendimize ve al ve ashabına olsun Yukarıda Nacizane zikrettiğim Allah (cc) ism-i mübarekesinin teceliyatı hususun si...

  Esmaül Hüsna Duaları

  Esmaül-hüsna duaları, güzel isim demektir ki cenabı Allah'ın 99 ismi şerifinden oluşur. Allah'ın sıfatlarından oluşan Esmaül-hüsna'nın içinde bulunan isimlerin her biri farklı anlam taşımakta ve her biri farklı hikmetler bulundurm...

  Esmaül Hüsna Şifa

  Esmaül Hüsna; İnsanların her daim sıhhatli sağlıklı bir şekilde yaşayacağının garantisi yok elbette bazen yavaş yavaş bazende ansızın bir hastalık gelebiliyor.Bu hastalıkların üstesinden gelebilmek için doktor tedavisi yanında man...

  Esmaül Hüsna Sırları

  Esmaül Hüsna Sırları, Allah'ın 99 güzel ismine verilen isimlere denmektedir. Allah'ın 99 güzel ismini ve anlamını ezberleyen kişilerin cennete gideceği düşünülmektedir. Ancak bunun dışında Esmaül Hüsnanın sırları olduğu da kesin o...

  El Fettah

  El Fettah; hüküm veren anlamındadır. Kapıları açıp yardım eden, zafer ve fetih lütfeden, varlıklara suretler giydiren gibi anlamlara gelmektedir. Bu ismin karşılığı olan anlamları inceleyelim.Hüküm Veren:Allah Fettah'tır....

  Arapça Esmaül Hüsna

  Arapça Esmaül Hüsna, Mukaddes Kur'anı Kerım'de şöyle buyrulmuştur. En güzel Isimler Allah'ındır. Öyle ise ona en güzel isimlerle dua edin O kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır.Esmaül hüsna'nın manaları aşağıda yazılmıştır.All...

  Esmaül Hüsna Tesbih

  Esmaül Hüsna Tesbih: Ulemayı Benâmdan naklolunduğuna göre Allah'u Teâlâ'nın üç bin ismi vardır. Bunlardan bin tanesini Melekler, bin tanesini Nebîler bilirler. Üç yüz tanesi Tevratta, üç yüz tanesi Zeburda, üç yüzü İncilde ve doks...

  Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | Yardım Forumları

  Esmaül Hüsna, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

  Mayıs - 2018