Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
El Fettah

El Fettah

El Fettah; hüküm veren anlamındadır. Kapıları açıp yardım eden, zafer ve fetih lütfeden, varlıklara suretler giydiren gibi anlamlara gelmektedir. Bu ismin karşılığı olan anlamları inceleyelim.
  • Hüküm Veren:
Allah Fettah'tır. Bu ism-i şerifi ile hak ile batılı birbirinden ayırmış, bu ism-i şerifi ile aralarını yer ile gök arası kadar açmış, hakkı üstün tutarak batılı geçersiz kılmıştır. Bu mana ile Kur'an, Fettah ismine en büyük aynadır. Zira Kur'an'ın nüzulüyle hak gelmiş ve batıl zail olmuştur. Kur'an'ın her bir hükmü hakkı ve adaleti açığa vurmuş, göstermiş batılın ve zulmün insanlara musallat olmasından kurtarmıştır. Yine Fettah ismi azami mertebede Peygamber Efendimiz (Sav)'de ortaya çıkmıştır. Efendimiz (Sav) insanlar arasında hak ile hükmetmiş, verdiği hüküm ile hakkı galip kılıp, batılı yok etmiştir. Bu sebeplerdir ki Efendimizin (Sav) isimlerinden biri de 'Fatih'tir. Bu isim hak ile hükmederek, hak ile batılın arasını açan adil sultanlar da ve devlet adamlarında da görülmüştür. Hz. Ömer (Ra), Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim gibi sultanlar bunlardan bazılarıdır. O halde kim bu ismin tecellisine mazhar olmak isterse, ilk önce kendi nefsinde hak ile batılın arasını ayırsın; !'hakkı hak bilip hakka tabi olsun ve batılı batıl bilip batıdan ictinab etsin. ' Daha sonra insanlar arasında hak ile hükmetsin ve kendi aleyhinde olsa dahi hakkın ortaya çıkması için adaleti gözetsin. Kim bunları yaparsa Fettah isminin bir aynası olmayı başarır. Cenab-ı Hak bizleri Fettah isminin tecellisine mazhar eylesin!
  • Kapıları Açan:
Fettah isminin tecellisiyle maddi ve manevi tüm kapılar açılır, müşküller giderilir ve zor olan tüm işler kolaylaştırılır. Bir işsizin iş bulması, borçlu olan kişinin borcunu ödeyecek imkana kavuşması, bir ilim öğrencisinin zor olan bir meseleyi kavraması, anlaşılması zor olan bir hakikatin anlaşılması, yeni, bilgilerin keşfedilmesi, kitlenen işlerin açılması, hakkı görmeleri için insanların kalplerinin ve gözlerinin açılması, günahkarlara tövbe kapısının açılması, zulme uğrayana yardım edilmesi, ümitsizliğe kapılan kullara ümit kapılarının açılması ve dünyanın kapatılıp ahiretin açılması hep bu isim tecellisiyledir. Bize düşen Cenab-ı Hakk'ı Fettah ismiyle zikretmek, 'Ey kapıları açan Allah'ım bize bütün hayır kapılarını aç. ' duasını dilimize vird-i zeban etmek ve maddi ya da manevi bir hayır kapısı açıldığında bu kapıyı Allah'ı Fettah ismiyle tefekkür edip O'na şükretmektir.
  • Zafer Lütfeden:
Cenab-ı Hak Fettah'tır. Kullarına fetihler nasip eder. Peygamber Efendimiz (Sav) Mekke'yi, Hz. Ömer (Ra)'in İran'ı, Selahaddin-i Eyyubi'nin Kudüs'ü, Fatih Sultan Memed Han'ın İstanbul'u fethetmesi ve diğer bütün fetihler Allah Teala'nın Fettah ismiyle tecellisiyledir. Cenabı-ı Hak, Fettah isminin hürmetine Ümmet-i Muhammed'e yeni Ömerler, Fatihler, Yavuzlar ihsan etsin ve bizlere, gayesi hakkı götürmek ve zulmü defetmek olan yeni fetihler nasip etsin. Fettah isminin tecellisi ile maddi fetihler gerçekleştiği gibi manevi olan fetihler de gerçekleşir. Peygamber Efendimizin (Sav) kalplerin sultanı olması böyle manevi bir fethin neticesidir. Demek kalpteki  sevgiyi kazanmak ve kişinin muhabbetine mazhar olmak Fettah isminin tecellisiyle mümkündür.

' Ya Rab ! Kalplerimizi muhabbetinle ve Habibinin muhabbetiyle öyle bir fethet ki gayrısına yer kalmasın. Âmin. 
  • Varlıklara Suret Veren:
Fettah isminin bir anlamı da varlıklara suret ve şekil vermektir. Bir tohumdan çiçeğin çıkartılması, çekirdeklerden ağaçların yaratılması, ağaçlardan çiçek, yaprak ve meyvelerin çıkarılması, yumurtalardan hayvanların çıkması ve nutfe denilen su damlacıklarından insanların ve hayvanların halkedilmesi, hep Fettah isminin tecellisiyledir. Bu manasıyla Fettah ismi alemde azami mertebe de tecelli etmektedir. Zira tohum ve nufte gibi basit maddelerden, çeşit çeşit muntazam suretlerin, hep beraber, her tarafta, bir anda, bir fiil ile açılması ve her mahluka münasip bir suret ve şeklin verilmesi tevhidin en kuvvetli bir delili ve kudretin en hayret edici bir mucizesidir. Fettah ismi bu manasıyla gözümüzün önünde her an tecelli ederken, maalesef insan ülfeti ve gafleti sebebiyle bu ismin tecellisinden gaflet etmekte ve adeta şu ayetin manasına muhatap olmaktadır:
' Göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki, yüz çevirerek üzerinden geçerler. '(Yusuf, 12/105)

O halde Fettah isminin bu manasına karşı vazifemiz şudur: Tohumlardan, çekirdeklerden, nutfe ve yumurtalardan çıkartılarak kendisine şekil ve suret verilmiş mahlukata ibret nazarıyla bakmak, onlarda tecelli eden Fettah ismini tefekkür etmek ve tohum hükmündeki amellerimizin cennet sümbülleri şeklinde açılması Cenab-ı Hak'tan niyaz etmektir.
Son Güncelleme : 01.12.2023 20:00:47
El Fettah ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
El Fettah Yorumları
şifre

3 Yorum Yapılmış "El Fettah"
merak ediyorum EL FETTAH ile YA FETTAH arasında fark var mı? çünkü ayrı olarak bilgi verilmiş. Zikir çekerken ya fettah mı el fettah mı denmeli ikisi karışık dense de olur mu?
.
2 YANITI GÖRÜNTÜLE
BEN SAYIYA BAĞLI KALMADAN DEVAMLI YA FETTAH C.C ÇEKİYORUM.SAYI ÇOK ÖNEMLİ Mİ?
.
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Mükemmel anlatmışsınız. Allah herkesden razı olsun.
.
CEVAP YAZ
El Bari
El Bari
El Bari, yarattıklarını benzeri olmaksızın, bir kalıptan döker gibi kusursuz ve noksansız yokluktan varlığa çıkaran anlamına gelmektedir. Her yarattığını, bir örneği ya da bir ana maddesi olmadan, elinde herhangi bir plan ve projesi bulunmadan düzgün...
El Hadi
El Hadi
El hadi, rahman ve rahim olan Allah'ın 99 ismi şerifinden bir tanesidir ve sayısız hikmetler ile doludur. Kudreti büyük olan Allah celle celalühü'nün her ismi şerifinde kâinata yararlı insanlara yararlı hikmetler ve faydalar bulunmaktadır. İlk önce ş...
Er Rezzak
Er Rezzak
Er Rezzak, rahman ve rahim olan yüce Allah'ın 99 ismi şerifinden bir tanesidir. Rahman ve rahim olan kudreti daima üstün gelen bütün gözlerin gördüğünün ve görmediği her varlığın tek sahibi olan Allah'ın bütün ismi şeriflerinde bilinen ve bilinmeyen ...
El Cebbar
El Cebbar
El cebbar, rahman ve rahim olan yüce Allah'ın ismi şeriflerinden biridir ve anlamı, fazileti çok büyüktür. Âlemleri yaradan yüce Allah yarattığı her şeyin tek sahibidir ve Allah dilediğin var eder dilediğini ise yok eder. Yüce Allah'ın ismi şerifleri...
El Halim
El Halim
El Halim, Hoşgörülü olan, yarattıklarına yumuşak davranan anlamına gelmektedir. Allah Ezze ve Celle yarattıklarına karşı sınırsız bir şekilde halimdir. Öyle ki, azabı ve celali o kadar büyük olmasına rağmen yarattığı kullarından ve tüm varlıklardan y...
El Kerim
El Kerim
El kerim, rahman ve rahim olan, kudreti daima üstün gelen Cenabı Hakkın 99 ismi şeriflerinden bir tanesidir. El kerim'in fazileti saymakla bitecek gibi değil ve kalplere zikrettikleri sürece huzur veren ismi şeriflerden biridir. Esmaül Hüsna, rahman ...
Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi
Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi
Aziz okurlarım Rahman Rahim olan Allah (Cc)'nün hüsnü adıyla Salat ve Selam Hz. Muhammed Mustafa (S. A. V) Efendimize ve al ve ashabına olsun Yukarıda Nacizane zikrettiğim Allah (Cc) ism-i mübarekesinin teceliyatı hususun sizinle mütaala edeceğim.All...
İsm-i Azam Nedir
İsm-i Azam Nedir
Allah Teâlâ'nın Kur'an ve hadîs-i şerîflerde zikredilen isimlerinin en büyüğüdür.İsm-i A'zam'ı, Allah, isimleri içinde gizlemiştir. Bunun da hikmeti, kullarının bütün Esmâ-i Husnâ'ya rağbetini sağlamak, kendisine bütün isimleriyle dua edilmesini te'm...
Allahın Diğer İsimleri
Allahın Diğer İsimleri
Allah'ın isimleri 99 taneden ibaret değildir. Âyet ve hadîslerde bu 99 isimlerden ayrı olarak Allah'a başka isimler de izâfe edilmiştir. Allah'a izâfe edilen diğer bâzı isimler şunlardırEl-Vâhid'in yerine el-Ehad, el-Kahhâr'ın yerine el-Kâhir, eş-Şek...
Esmaül Hüsna Anlamları
Esmaül Hüsna Anlamları
Esmaül Hüsna: Bizleri yaratan Allah'ın en güzel 99 ismidir. En güzel isimler ona aittir. Her birinin bir anlamı ve sıfatı vardır.Allah: Kendinden başka ilah bulunmayan Cenabı Hakkın asıl adıdır.Er-Rahman: Dünya üzerinde yarattığı bütün mahlukata merh...
Esmaül Hüsna Okunacak Saatler
Esmaül Hüsna Okunacak Saatler
GÜNEŞ: Allah, er Rahmanu, er Rahimu, el Meliku, es Selamu, el Haliku, el Bariu, el Basitu, er Rafiu, el Muizzu, el Basiru, el Hakemu, el Adlu, el Gafuru, el Aliyyu, el Hafizu, el Mukitu, el Celilu, el Baisu, el Muhsi, el Hayyu, el Kadiru, el Muktedir...
Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma
Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma
Okunan Esma-ül Hüsnaların daha çabuk ve daha tesirli olmaları için çoğaltılırlar ve işlem için Arabi Ebced kullanılır. En çok bilinen ve kullanılan büyük Ebced hesabından başka, Arabi Ebced ya da En Büyük Ebced hesabı da vardır. Bu Tabloda harfler yi...

 

Esmaül Hüsna Faziletleri
Ya Latif
El Aziz
Ya Fettah
Kayyum
El Fettah
Ya Şafi
Er Rahim
Ya Bais
Ya Halim
El Latif
El Melik
El Vedud
Ya Mani
Ya Evvel
Es Selam
El Cami
El Müheymin
El Bari
El Hadi
Er Rezzak
El Cebbar
El Halim
El Kerim
Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi
İsm-i Azam Nedir
Allahın Diğer İsimleri
Esmaül Hüsna Anlamları
Esmaül Hüsna Okunacak Saatler
Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma
Popüler İçerik
El Melik
El Melik
El Melik, Kuran'ı Kerim'de geçen Allah'ın 99 esmasından biridir. Maddi ve manevi açıdan güçlü olmak, emir sahibi olmak, insanlara söz dinletebilmek iç...
El Vedud
El Vedud
El Vedud, Kuran'ı Kerim'de geçen Allah'ın 99 esmasından biridir.El Vedud isminin anlamı nedir?O dilediği kulunu çok seven, salih kullarını, Onun aşkı ...
Ya Mani
Ya Mani
Ya Mani Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.Ya Mani isminin anlamı nedir?Dostlarını kötülüklere karşı koruyan, istemediği şeylerin o...
Ya Evvel
Ya Evvel
Ya evvel Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.Ya Evvel isminin anlamı nedir?Bu her şeyden önce var olan anlamını taşır. Yüce ...
Es Selam
Es Selam
Es Selam Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.Es Selam isminin anlamı nedir?Emniyet, selam, güven ve esenlik sahibi, her türlü ayıpta...
El Cami
El Cami
El Cami Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.El Cami isminin anlamı nedir?Her istediğini istediği yerde ve istediği zamanda toplayabi...
El Müheymin
El Müheymin
El Müheymin Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir. El Müheymin isminin anlamı nedir?Bütün varlıkları koruyan, her şeyin şahitliğini ya...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
İsm-i Azam Nedir
Allahın Diğer İsimleri
Esmaül Hüsna Anlamları
Esmaül Hüsna Okunacak Saatler
Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma
Tüm Sevdiklerime Başta Allah Olmak Üzere Nefret Duygusu Beslemekteyim
şialar kafirmidir?
Esmaul Husna saatleri adetleri gerçekten doğru mudur
Error
99
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Tüm Sevdiklerime Başta Allah Olmak Üzere Nefret Duygusu Beslemekteyim
şialar kafirmidir?
Esmaul Husna saatleri adetleri gerçekten doğru mudur
Error
99
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Aralık - 2023